18- 19 Δεκεμβρίου 2014 : «Γλώσσες σε κρίση; » Συνέδριο του έργου ελληνογαλλικής συνεργασίας Econolang

«Γλώσσες σε κρίση;» 

Συνέδριο του έργου ελληνογαλλικής συνεργασίας Econolang
Βόλος, 18-19 Δεκεμβρίου 2014

Το συνέδριο διοργανώνεται από τις ερευνητικές ομάδες του έργου με τίτλο: «Econolang: η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στις στάσεις για τις γλώσσες και στα κίνητρα για την εκμάθησή τους», που χρηματοδοτείται από το Campus France και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της ελληνο-γαλλικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας.

Αντικείμενο του Econolang είναι η διερεύνηση της πολυγλωσσίας σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθενται οι (αναπαρα)στάσεις και τα κίνητρα των (πραγματικά ή δυνητικά) πολύγλωσσων νέων απέναντι σε μια σειρά γλωσσών διαφορετικού κύρους και ισχύος. Πεδίο της έρευνας είναι η τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια (λυκειακή) εκπαίδευση σε σχεδόν όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία, και ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, όπου προσφέρεται διδασκαλία μιας ευρύτατης γκάμας γλωσσών. Στόχος του έργου είναι να περιγράψει τη νέα κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα όπως διαγράφεται στη σημερινή συγκυρία, δηλαδή την επιρροή της κρίσης στις επιλογές και τις προτιμήσεις των νέων σχετικά με τις γλώσσες, αλλά και να διατυπώσει προτάσεις προς τους/τις υπεύθυνους/-ες για τη λήψη αποφάσεων γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να αμβλυνθούν οι δυσχέρειες στον δρόμο προς την πολυγλωσσία.

Στο συνέδριο του Βόλου, διατηρώντας την πολυγλωσσία στο επίκεντρο της προσοχής, επιθυμούμε να προσεγγίσουμε τις ακόλουθες θεματικές:
– τις (αναπαρα)στάσεις, γενικά απέναντι στην πολυγλωσσία ή ειδικά απέναντι σε συγκεκριμένες γλώσσες και πολιτισμούς, καθώς και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση κινήτρων για εκμάθηση αυτών των γλωσσών
– τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή μιας ή περισσότερων γλωσσών για εκμάθηση, καθώς και την τυχόν επιρροή της οικονομικής κρίσης στις επιλογές των νέων
– τη διαχείριση του προσωπικού γλωσσικού ρεπερτορίου από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, τόσο στο πλαίσιο της γλωσσικής κατάκτησης όσο και της εκμάθησης, καθώς και τη συγκρότηση των πολυγλωσσικών ταυτοτήτων
– τις σχέσεις ισχύος μεταξύ ευρύτερα και λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών, και τη δυναμική των γλωσσών στο νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην οικολογία των γλωσσών (όπως το θέτει ο Calvet) της Ευρώπης
– τις γλωσσικές πολιτικές των χωρών που εκπροσωπούνται στο έργο (Ελλάδα, Γαλλία) σε διάφορα επίπεδα, θεωρημένες επίσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών γλωσσικών πολιτικών
– τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τις γλώσσες, την εφαρμογή τους στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως στα πεδία έρευνας του έργου, καθώς και την αποδοχή τους από το κοινό-στόχο
– τις προτάσεις σε επίπεδο διδασκαλίας των γλωσσών που μπορούν να τεθούν υπόψη των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων
– τα ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας, και ιδίως της ποιοτικής έρευνας, για τις (αναπαρα)στάσεις και για τα κίνητρα νέων που μαθαίνουν γλώσσες και ήδη πολύγλωσσων ομιλητών/-ριών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Σαράτση (Κτίριο Παπαστράτος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).