Το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΜΔΔΕΓ) αναλαμβάνει κατά καιρούς την οργάνωση και τη διεξαγωγή ημερίδων και συνεδρίων που αφορούν γλωσσολογικά και κοινωνιογλωσσολογικά θέματα.
Στις επιμέρους καρτέλες μπορείτε να δείτε υλικό για κάποια από αυτά.