Το εργαστήριό μας έχει υλοποιήσει και διάφορα ερευνητικά προγράμματα, μικρότερης εμβέλειας, με επίκεντρο πάντα το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία και τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.

1. Ανίχνευση και ανάλυση των γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών ενηλίκων Αλβανών/-ίδων μεταναστών/-ριών στον Βόλο.

Στόχοι και φάσεις έργου:
1) Επισκόπηση βιβλιογραφίας για τις γλωσσικές και επικοινωνιακές ανάγκες ενηλίκων μεταναστών/-ριών
2) Προσαρμογή και δοκιμή, με ενήλικους μετανάστες/-ριες στην περιοχή του Βόλου, ενός εργαλείου ανίχνευσης γλωσσικών αναγκών (των Van Avermaet & Gysen, στο: Van den Branden ed. 2006)
3) Συσχέτιση των αναγκών με ευρωπαϊκά κείμενα καταγραφής γλωσσικών δεξιοτήτων: Κοινό Πλαίσιο αναφοράς για τις Γλώσσες και Ευρωπαϊκό Γλωσσικό Πορτφόλιο
4) Ενδεικτική πρόταση σχεδιασμού μαθημάτων και εφαρμογή της, με πυρήνα το έργο της επικοινωνίας των μεταναστών/-ριών – γονέων με τα σχολεία στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους.

2. Γλωσσική επίγνωση παιδιών Δημοτικού και επίγνωση γλωσσικής διδασκαλίας μελλοντικών δασκάλων: δοκιμή ενός μοντέλου δυαδικής διερεύνησης.

Αντικείμενο του Έργου:
-η δημιουργία-προσαρμογή και πιλοτική δοκιμή δύο τεστ γλωσσικής επίγνωσης:  
-ενός τεστ γλωσσικής επίγνωσης για παιδιά 10-11 ετών που φοιτούν στην 5η τάξη του Δημοτικού
-ενός τεστ για την επίγνωση της γλωσσικής διδασκαλίας που προορίζεται σε δευτεροετείς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων – μελλοντικούς δασκάλους.

Τελικό προϊόν μεσοπρόθεσμα είναι τα δύο τεστ: ΤΕΓΕ 10 και ΤΕΓΔΙ 2, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αντίστοιχες ομάδες-στόχο ελληνόφωνων ομιλητών.