Το ΕΛΜΕΓΟ αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης «ΕΛληνικά για ΜΕτανάστες ΓΟνείς». Βασικός σκοπός και αντικείμενο του έργου ήταν η προσφορά ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, που θα επιτρέψουν σε μετανάστες/-στριες γονείς να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική επικοινωνία με τα σχολεία των παιδιών τους, ώστε να διευκολυνθεί η γλωσσική, σχολική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών/-στριών στην ελληνική κοινωνία. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από πόρους της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΕΛΜΕΓΟ υπήρξε μια διατμηματική και διεπιστημονική στοχευμένη έρευνα που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και, πιο συγκεκριμένα, από τη Σχολή των Επιστημών του Ανθρώπου. Τα τέσσερα τμήματα της σχολής ασχολήθηκαν με ξεχωριστό μέρος του έργου, ενώ το Εργαστήριό μας ανέλαβε τη γενική εποπτεία και οργάνωση του εγχειρήματος. Στην υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν οι εξής ομάδες:

α) Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΜΔΔΕΓ), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Συντονιστής)

β) Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού (ΕΛΠ), Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

γ) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ)

δ) Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΕΚΑ), Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Επιστημονικός υπεύθυνος της Πρότασης ήταν ο διευθυντής του Εργαστηρίου μας, κ. Γιώργος Ανδρουλάκης. Το έργο υλοποιήθηκε από 1/10/2010 ως 28/02/2013 (28 μήνες).

 

Το έργο υλοποιήθηκε σε τέσσερις άξονες:

α) Ανίχνευση και ανάλυση των ιδιαίτερων γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών του κοινού-στόχου.

β) Καθορισμός των μαθησιακών στόχων προς επίτευξη – Ανάπτυξη διδακτικού υλικού.

γ) Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την κινητοποίηση και την υποστήριξη του κοινού-στόχου για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

δ) Αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση των μαθησιακών διαδικασιών και των αποτελεσμάτων.

 

Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων ΕΛΜΕΓΟ: δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.