Πρώτη Επιμόρφωση Bottleneck Analysis for Inclusive Education in Greece

Το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας ολοκλήρωσε την πρώτη διαδικτυακή επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η επιμόρφωση βασίζεται στην έρευνα και πηγάζει από την υπόθεση ότι η συμπερίληψη για περιθωριοποιημένες ομάδες μαθητών/μαθητριών (με μεταναστευτική, προσφυγική εμπειρία, παιδιά Ρομά) και μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΑΑ) είναι ένα πεδίο τριβής ανάμεσα σε δύο αντίθετες αλλά συνυπάρχουσες αντιλήψεις: η εκπαίδευση ως ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα και η εκπαίδευση ως οικονομικό και εμπορικό αγαθό. Σε επόμενο στάδιο το έργο επιδιώκει την παρακολούθηση εστιασμένων παρεμβάσεων σε σχολεία της Αθήνας να αναπτύξει μια πολλαπλασιαστική συμπεριληπτική κουλτούρα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες με ειδικές ανάγκες, τους/τις μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία, τους/τις μαθητές/μαθήτριες με διαφορετικές πρώτες γλώσσες. Το έργο Υλοποιείται από το Εργαστήριο Μελέτης, Διάδοσης και Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται από τη Unicef.

Μπορείτε να δείτε τη μαγνητοσκοπημένη επιμόρφωση ΕΔΩ.