Νέοι σε Δράση (Youth on the Move)

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την εκπαίδευση και την απασχόληση που απευθύνεται στους νέους της Ευρώπης. Στόχος της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων, να μειώσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησής τους. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι ο συντονισμός της πολιτικής για τον εντοπισμό και την προώθηση δράσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη και δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για τους νέους.

Στις 18-20/4/2013, η πρωτοβουλία αυτή έφτασε και στο Βόλο, ενημερώνοντας τους νέους της πόλης για τις δράσεις της ΕΕ. Το Εργαστήριο μας συνέβαλε στην προσπάθεια αυτή, παρουσιάζοντας: «Γλώσσες, το κλειδί για την επικοινωνία». Άκουσε τα πάντα για τα προγράμματα της Ε.Ε. που υποστηρίζουν την προώθηση και τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όπως είναι το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς (ΕΛΜΕΓΟ)», το οποίο βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2012.

Φωτογραφίες από την παρουσίαση μπορείτε να δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νεολαία σε Κίνηση.